Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Naknada plaće zbog bolovanja

Naknada plaće na teret poslodavca

 • prvih 42 dana bolovanja
 • prvih 7 dana bolovanja u slučaju bolovanja radnika koji je invalid rada
 • visina naknade utvrđena prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od 70% utvrđene osnovice za naknadu (sukladno čl. 42. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Nar. nov., br. 150/08., 94/09. i 153/09.);
 • naknada plaće podliježe obvezi obračuna doprinosa iz i na plaću, te poreza i prireza.

Naknada plaće na teret HZZO-a

 • od 43-trećeg dana bolovanja;
 • od osmog dana bolovanja za invalida rada;
 • od prvog dana bolovanja za njegu djeteta ili supružnika;
 • obračunava i isplaćuje poslodavac i HZZO-u podnosi zah­tjev za povrat;
 • naknada plaće ne podliježe obvezi obračunavanja i plaća­nja doprinosa iz i na plaću te poreza i prireza;
 • za osiguranike osigurane u drugom stupu mirovinskog osiguranja HZZO je obvezan uplatiti mirovinski doprinos za II stup po stopi od 5%.

Osnovica: prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započelo bolovanje.
 
 • ako je osiguranik u posljednjih 6 mjeseci bio zaposlen kod dva ili više poslodavaca, osnovica za naknadu plaće određuje se od plaće koja je osiguraniku isplaćena u svih 6 mjeseci;
 • kod neprekidnog bolovanja u trajanju dužem od tri mjese­ca osnovica za naknadu plaće valorizira se ako je porast plaće u Republici Hrvatskoj u tom tromjesečnom razdoblju bio veći od 5%. Valorizaciju naknade plaće po službenoj dužnosti obavlja HZZO;
 • ako u prethodnih šest mjeseci nije isplaćena niti jedna plaća, odnosno ako je isplaćena samo jedna plaća, kao osnovica se uzima isplaćena plaća do dana nastanka osi­guranog slučaja, odnosno plaća prema ugovoru o radu, ali tako utvrđena osnovica ne može biti viša od propisane najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdrav­stveno osiguranje za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je započeto bolovanje umanjene za doprinose iz osnovice, porez i prirez

Visina naknade:

 • 70% za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog bolo­vanja
 • 80% nakon šest mjeseci,
 • a nakon 18 mjeseci u iznosu 50% zadnje isplaćene na­knade plaće na ime tog bolovanja osim u slučaju kada je zaposlenik na bolovanju zbog liječenja zloćudnih bolesti, koji je na hemodijalizi ili na bolovanju zbog uzimanja ili presađivanja dijelova tijela.
 • 100% od osnovice za naknadu:   
•        njega oboljelog djeteta mlađeg od tri godine života,
•        bolovanje zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe,
•        osiguranik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini;

Najniži iznos naknade bolovanja 831,50 kn (25% prora­čunske osnovice, tj. 3.326,00 x 25%).

Najviši iznos naknade bolovanja 4.257,28 kn (proračun­ska osnovica, tj. 3.326,00 x 1,28).

Naknada plaće u navedenoj visini pripada zaposleniku koji je ispunio uvjet prethodnog staža osiguranja najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ako osiguranik ne ispunjava uvjete prethodnog osiguranja pripada mu naknada plaće u iznosu 831,50 kn.

Naknada plaće zbog bolovanja koje je posljedica ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

 • od prvog dana na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR);
 • isplaćuje poslodavac i nadoknađuje od Zavoda. Osnovica: prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započeto bolovanje.
 • nije propisan uvjet prethodnog staža osiguranja;
 • ako u prethodnih šest mjeseci nije isplaćena niti jedna plaća naknada bolovanja se utvrđuje prema pripadajućoj plaći iz ugovora o radu. Visina naknade: 100% osnovice za naknadu
 • nema ograničenja u visini najviše naknade plaće.

Naknada plaće zbog bolovanja koje je posljedica rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu

 • od prvog dana na teret Državnog proračuna RH
 • isplaćuje HZZO izravno Osnovica: prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započeto bolovanje.
 • propisan uvjet prethodnog staža osiguranja (12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine) Visina naknade: 100% osnovice za naknadu
 • nema ograničenja u visini najviše naknade plaće.

Naknada plaće zbog komplikacija u trudnoći i korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

 • od prvog dana na teret HZZO;
 • isplaćuje HZZO izravno.

Osnovica: prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je započelo bolovanje, odnosno korištenje prava.

Visina naknade:
 • za komplikacije u trudnoći
 • 100% od osnovice,
 • propisani uvjet prethodnog staža osiguranja (12 odnosno 18 mjeseci), -        najniža 831,50,
 • najviša 4.257,28;
 • za korištenje rodiljnog dopusta (do navršenih šest mjeseci djetetovog života)
 • 100% od osnovice bez ograničenja u visini najviše naknade plaće, a najmanje 1.663,00 kn,
 • od 1. siječnja 2009. propisan uvjet prethodnog staža osiguranja u trajanju od 12 mjeseci nepre­kidno. Ako nije ispunjen uvjet prethodnog staža osiguranja naknada plaće iznosi 1.663,00 kn (50% proračunske osnovice).
 • za roditeljski dopust nakon šest mjeseci života djeteta, (za prvih 6 mjeseci korištenja)
 • najmanje 1.663,00 kn, a najviše 2.660,80 kn (80% proračunske osnovice);
 • roditeljski dopust od jedne do tri godine djetetova života, za blizance, treće i svako sljedeće dijete (za preostala 24 mjeseca) - 1.663,00 kn.
 • novčana naknada za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta majke izvan sustava rada - 1.663,00 kn.
 • stanka za dojenje djeteta - od osnovice 3.326,00 ovisno o broju sati korištenja stanke.

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS