Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina

Red. br. Naknade, potpore ili nagrade Neoporezivi iznosi (u kunama)
1. Otpremnina a odlazak u mirovinu 8.000
2. Potpora zbog invalidnosti radnika (godišnje) 2.500
3. Potpora za slučaj smrti radnika 7.500
Napomena:
Ako se isplaćuje potpora obitelji za slučaj smrti radnika u iznosu iznad 7.500 kuna plaća se samo porez na dohodak, a isplata je oslobođena doprinosa
4. Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji 3.000
5. Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje) 2.500
6. Troškovi prijevoza na službenom putu u visini stvarnih troškova
7. Troškovi noćenja na službenom putu u visini stvarnih troškova bez ograničenja kategorije hotela
8. Troškovi prijevoza na posao i s posla (mjesni i/ili međumjesni) u visini troškova prijevoza javnim prometom
9. Naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe 2,00 kn/km
10. Dnevnice u zemlji za putovanje duže od 12 sati cijela svota, a za 8 - 12 sati 1/2 svote 170 kn, za udaljenost najmanje 30 km
11. Dnevnice u inozemstvu do propisanog iznosa za korisnike državnog proračuna
12. Terenski dodatak u zemlji (dnevno) 170 kn, za udaljenost najmanje 30 km
13. Terenski dodatak u inozemstvu (dnevno) 250
14. Pomorski dodatak (dnevno) 250
15. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (dnevno) 400
16. Naknada za odvojeni život (mjesečno) 1.600
17. Jubilarne nagrade:
-  za 10 godina radnog staža
-  za 15 godina radnog staža
-  za 20 godina radnog staža
-  za 25 godina radnog staža
-  za 30 godina radnog staža
-  za 35 godina radnog staža
-  za 40 godina radnog staža

1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000
18. Prigodna nagrada radniku (godišnje) 2.500
19. Dar radniku u naravi (godišnje) 400
20. Dar djetetu do 15 godina starosti (godišnje) 600
21. Otpremnina zbog poslovnog i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu 6.400 kn za svaku navršenu godinu rada a za invalide rada 8.000 kn za svaku godinu rada
22. Potpora za novorođeno dijete zaposlenika 3.326
23. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (mjesečno) 1.600
24. Stipendije (učenicima srednje škole i redovnim studentima - mjesečno) 1.600
25. Stipendija koja se dodjeljuje studentima za izvrsna postignuća 4.000
26. Športske stipendije (mjesečno) 1.600
27. Naknade športašima amaterima mjesečno 1.600
28. Nagrade za športska ostvarenja (godišnje) 20.000
29. Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje) 50.000
Napomene:

1. Neoporezivi iznosi (od red. br. 1. do 22.) propisani su u čl. 13. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07. i 146/08.) i porezno su priznati rashodi obveznicima poreza na dobit i obveznicima poreza na dohodak (koji vode poslovne knjige) kad se isplaćuju radnicima.

-  Ako primici koji se isplaćuju radnicima prelaze navedene neoporezive iznose, razlike se smatraju primitkom od nesamostalnog rada, odnosno plaćom.

-  Ako se prethodno navedene svote isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu onda se cij ela svota smatra primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak (čl. 44. st. 19. Pravilnika o porezu na dohodak). Iznimka su neprofitne organizacije (i proračunski korisnici) koji osoba­ma koje nisu u radnom odnosu mogu neoporezivo isplaćivati: naknade troškova službenog putovanja (troškove prijevoza uključivo i troškove korištenja privatnog automobila na službenom putovanju, trošak noćenja i dnevnice), troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe ako te osobe obavljaju poslove za potrebe tih organizacija i ako ne ostvaruju naknadu za rad (dohodak po osnovi nesamostalnog rada ili drugi dohodak, čl. 10. t. 11. Zakona o porezu na dohodak i čl. 7. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak). Od 11. kolovoza 2005. godine spomenuti isplatitelji mogu neoporezivo isplatiti troškove noćenja i prijevoza na službenom putovanju osobama koje primaju naknadu pod uvjetom da račun za noćenje i prijevoz glase na neprofitnu organizaciju (ili proračunskog korisnika).  

2. Neoporezivi iznosi primitaka (od r. br. 23. do 29.) propisani su u čl. 45. Pravilnika o porezu na dohodak.

3. Neoporezivi iznosi stipendija, športskih stipendija, nagrada za športska ostvarenja obvezno se isplaćuju na žiroračun primatelja. Izuzete su nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada koje se od stupanja na snagu važećeg Pravilnika o porezu na dohodak, tj. od 11. kolovoza 2005. mogu isplatiti u gotovini.

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS