Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Porezni status domaće radinosti i sporednih zanimanja

U okviru izmjena Zakona o obrtu (NN 68/07) koji je stupio na snagu 01. srpnja 2007. godine ponovno je u porezni sustav uvedena mogućnost da fizičke osobe obavljaju domaću radinost ili da se bave sporednom djelatnošću.  

Ova novost je značajno pomogla osobama koje u vremenima recesije sve češće ostaju bez posla, da u okviru svoga domaćinstva obavljaju kućnu radinost te na taj način poboljšaju svoj kućni budžet.  

Da bi fizičke osobe mogle obavljati djelatnost kućne radinosti ili slobodnog zanimanja uvjet je da nisu obveznici PDV-a. Također je uvjet da ukupni primici ostvareni od ove djelatnosti ne prelaze deset (10) bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godinu u kojoj se djelatnost obavlja. Prosječna bruto plaća je svota mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposleniku kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavlja djelatnost. Ovaj podatak o plaći objavljuje Državni zavod za statistiku. Ukoliko osoba koja obavlja domaću radinost ostvari primitak veći od deset prosječnih bruto plaća obvezna je od 01.01. slijedeće kalendarske godine prestati obavljati djelatnost. Također je obvezna do 15. 01. iste godine podnijeti pisani zahtjev za prestanak obavljanja djelatnosti. Zahtjev se predaje nadležnom tijelu (Uredu državne uprave, odnosno ured Grada Zagreba) koje je izdalo odobrenje za rad. Osim navedenih uvjeta važno je naglasiti da osoba koja obavlja djelatnost domaće radinosti ne može imati zaposlene radnike.  

Djelatnost domaće radinosti i sporednih zanimanja mogu obavljati: a) fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada ili druge vrste dohotka te osobe koje ne ostvaruju niti jednu vrstu dohotka; b) umirovljenici; c) osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva pod uvjetom da nije obveznik PDV-a te da ne vodi poslovne knjige.  

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak utvrđivanje i oporezivanje dohotka koje se ostvaruje od obavljanja djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja može biti paušalno ili na temelju podataka iz poslovnih knjiga.   Uvjet da bi se djelatnost domaće radinosti oporezivala paušalno određena je čl. 2. Pravilnika o porezu na dohodak i to:
a) da osoba nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u;
b) ne obavlja djelatnost trgovine i ugostiteljstva i po tim djelatnostima nije obveznik poreza na dohodak;
c) nema izdvojenih proizvodnih pogona ili poslovnih jedinica.  

Ukoliko osoba koja obavlja djelatnost domaće radinosti ili slobodnog zanimanja želi plaćati porez na dohodak u paušalnoj svoti dužna je Poreznoj upravi podnijeti prijavu na obrascu RPO (Registar poreznih obveznika), i to za slijedeću kalendarsku godinu najkasnije do 15. siječnja naredne godine. Na temelju prijave u RPO Porezna uprava izdaje rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak. Takvo utvrđivanje poreza smatra se konačnim obračunom te porezni obveznik s te osnove ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.  

Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno i to:
a) za period od siječnja do ožujka, do 31. ožujka;
b) od travnja do lipnja, do 30. lipnja;
c) od srpnja do rujna, do 30. rujna;
d) od listopada do prosinca, do 31. prosinca.

Porezni obveznici koji djelatnost domaće radinosti obavljaju na područjima posebne državne skrbi, na otocima prve skupine i brdsko-planinskim područjima plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak u smanjenim svotama. Postoci umanjenja (25%, 50% ili 75%) zavise od područja kojemu pripadaju.  

Iako porezni obveznici koji plaćaju paušalni porez na dohodak od obavljanja djelatnosti domaće radinosti ili samostalne djelatnosti ne vode poslovne knjige ipak trebaju voditi Knjigu prometa – obrazac KPR. U knjigu prometa evidentiraju se svote naplaćene u gotovini ili bezgotovinskim putem. Za svaku isporuku porezni obveznici su obvezni izdati račun koji treba sadržavati slijedeće podatke: naziv radnje, podatke o vlasniku, broj računa, datum računa, naziv isporučene robe, jediničnu cijena robe i ukupni iznos računa.  

Ukoliko porezni obveznici koji obavljaju djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja žele utvrđivati i plaćati porez na dohodak na temelju vođenja poslovnih knjiga tada su dužni voditi slijedeće evidencije:
a) knjiga primitaka i izdataka (obrazac KPI);
b) popis dugotrajne imovine (Obrazac DI);
c) knjiga prometa (Obrazac KPR);
d) evidencija o tražbinama i obvezama (Obrazac TO).
Na temelju podataka iz knjige primitaka i izdataka porezni obveznik na kraju godine sastavlja i predaje Poreznoj upravi poreznu prijavu na obrascu DOH, u kojem se utvrđuje godišnji dohodak i konačna obveza poreza na dohodak.  

Osobe koje obavljaju djelatnost domaće radinosti ili samostalne djelatnosti, ako nisu osigurane s osnove radnog odnosa, obvezno se osiguravaju u okviru mirovinskog osiguranja sukladno čl. 11. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju. Iznimka osiguravanja u okviru mirovinskog osiguranja su umirovljenici koji obavljaju djelatnost domaće radinosti ili samostalne djelatnosti. Oni nisu obvezni plaćati doprinose za obvezna osiguranja te im se ne obustavlja mirovina, a sve sukladno članku 1.b. st. 3. Zakona o obrtu gdje koji propisuje iznimku za umirovljenike.

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS