Pratite nas na:

RSS Facebook LinkedIn Twitter

Uplatni računi poreza, doprinosa i ostalih javnih davanja

Uplatni računi za neka javna davanja prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini (Nar. nov., br. 157/2009., 9/10., 33/10. i 44/10.)
Vrsta dohotka - javnog davanja Broj i naziv uplatnog računa Poziv na broj
1. PLAĆE ZAPOSLENIH OSOBA
Doprinos za mir. osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s osnove rada za poslodavca pravnu, odnosno fizičku osobu 20% ili 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8109-OIB -RSm (za poslodavca pravnu osobu) 68 8117-OIB-RSm (za poslodavca fizičku osobu)
Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje s osnove rada za poslodavca pravnu, odnos- no fizičku osobu 5% 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapital­izirane štednje 68 2003-OIB -RSm (za pravnu osobu) 68 2011-OIB-RSm (za fizičku osobu)
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavca pravnu, odnosno fizičku osobu 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8400-OIB (za pravnu osobu) 68 8419-OIB (za fizičku osobu)
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu s osnove rada za poslodav­ca pravnu odnosno fizičku osobu 0,5% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8559-OIB (za pravnu osobu) 68 8567-OIB (za fizičku osobu)
Doprinos za zapošljavanje 1,7% (ili 1,6%) 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8702-OIB
Poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom 0,1% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8729-OIB
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 12%, 25%, 40% Račun grada/općine prema prebivalištu primatelja dohotka 68 1406-OIB
Posebni porez na plaće 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 1902-OIB
2. DODATNI DOPRINOS ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za osiguranike kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8150-OIB-RSm
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapi­talizirane štednje 68 2020-OIB-RSm
3. PLAĆE ZAPOSLENIH U STRANIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8427-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 0,5% za zaposlene kod poslodavaca stranih predstavništva i međunarodnih organizacija 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8575-OIB
Ostali doprinosi te porez na dohodak za radnike zaposlene u stranom predstav­ništvu uplaćuju se na iste uplatne račune kao i za zaposlene kod poslodavaca domaćih pravnih osoba    
4. SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVO
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 20% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8443-OIB
5. PODUZETNIČKA PLAĆA
Doprinos za mir. osig. za generacijsku solidarnost (I. st.) za osiguranike po osnovi obav­ljanja samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dobit (na poduzetničku plaću) 20% ili 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8303-OIB-RSm
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. st.) iz poduzetničke plaće 5% 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitali­zirane štednje 68 2216-OIB-RSm
Doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje se utvrđuje dobit (na poduzetničku plaću) 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8680-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za 0,5% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8699-OIB
Porez i prirez na dohodak Račun grada/oćine 68 1406-OIB
6. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost za osiguranike samostal­ne obveznike koji plaćaju doprinos po rješenju 20% ili 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8214-OIB
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos po rješenju 5% 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje 68 2046-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranike samostalne obveznike koji plaćaju doprinos po rješenju 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8478-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za osiguranike koji doprinos plaćaju po rješenju 0,5% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8591-OIB
Porez i prirez na dohodak od obrta Račun grada/općine prema prebivalištu poreznog ob-veznika 68 1430 - OIB
7. DOPRINOSI NA DRUGI DOHODAK
Doprinos za mirovinsko osig. na temelju generacijske solidarnosti po osnovi primitka od drugog dohotka (20% ili 15%) 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8290-OIB-RSm
Doprinos za mirovinsko osig. za sustav obvezne kapitalizirane štednje 5% 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapi­talizirane štednje 68 2194-OIB-RSm
Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove primitka od drugog dohotka 15% 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 8664-OIB
8. POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK
  Račun grada/općine prema prebivalištu primatelja dohotka 68 brojčana oznaka ovisno o vrsti dohotka - OIB primatelja
- članovi skupština, nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća, povjeren­stava i komisija   68 1457-OIB
- suci porotnici   68 1457-OIB
- članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne i lokalne vlasti koji tu dužnost ne objavljuju profesionalno   68 1813-OIB
- autorske naknade   68 1465-OIB
- umjetničke autorske naknade   68 1830-OIB
- primici športaša (koji nisu po toj osnovi osigurani - amateri)   68 1813-OIB
- primici športaša koji su osigurani po toj osnovi   68 1848-OIB
- naknade športskim sucima i delegatima prema posebnim kriterijima   68 1813-OIB
- primici akvizitera, trgovačkih putnika i agenata   68 1813-OIB
- primici sudskih vještaka, tumača, prevoditelja (osim za autorsko djelo), turističkih radnika, konzultanata   68 1813-OIB
- primici novinara koji nisu osigurani po toj osnovi (osim autorskih naknada)   68 1813-OIB
- primici novinara koji su osigurani po toj osnovi (osim autorskih naknada)   68 1848-OIB
- naknade za rad učenika i studenata preko ovlaštenih posrednika iznad 50.000 kn godišnje   68 1821-OIB
- nagrade za praktičan rad studenata i učenika   68 1821-OIB
- stipendije iznad 1.600 kn   68 1821-OIB
- potpore obitelji nakon smrti radnika i pomoć za školovanje djece do 15 godina   68 1813-OIB
- primici u naravi za osobe koje nisu u radnom odnosu   68 1821-OIB
- primici naplaćeni od drugih građana i izravno iz inozemstva (osim autorskih nakna­da)   68 1813-OIB
- svi ostali primici od rada po ugovoru o djelu   68 1813-OIB
- naknade nerezidentima za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne, likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom i televizijom te zabavnim priredbama   68 1473-OIB (isplatitelja dohotka - ako nerezident nema OIB)
9. POREZ NA DOBIT
Porez na dobit 20% Račun grada/općine prema sjedištu poreznog obveznika 68 1651-OIB
10. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
Porez na dobit po odbitku 15% -               naknada za autorska i druga prava intelektualnog vlasništva -               naknada za usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorske usluge -               kamate Račun grada/općine prema sjedištu poreznog obveznika 68 1660-OIB
68 1678-OIB 68 1694-OIB
11. DOHODAK OD KAPITALA
Porez i prirez na dohodak -               od dividendi i udjela u dob. 15% (za razdoblje 2001. - 2004. g.) -               od izuzimanja 35% -               od kamata 35% -               po osnovi dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica - 15% Račun grada/općine prema prebivalištu primatelja dohotka 68 1570-OIB primat. dohotka 68 1589-OIB primat dohotka 68 1597-OIB primat. dohotka 68 1600-OIB primat. dohotka
12. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Porez na dodanu vrijednost 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 1201-OIB
PDV na usluge inozemnih poduzetnika 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 1228-OIB
13. ČLANARINA I DOPRINOS HGK
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 1001005-1700052620 67 OIB-002 - (mali poduzetnici), mjesec i godina (4 znamenke) 67 OIB-003 - (srednji poduzetnici), mjesec i godina (4 znamenke) 67 OIB-004 - (velik poduzet-nici) i, mjesec i godina (4 znamenke)
Doprinos za obavljanje javnih ovlasti Hrvatske gospodarske komore 1001005-1700052783 67 OIB-001-mjesec i godina (4 znamenke)
14. DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
Doprinos HOK Račun grada/općine 67 OIB
15. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
Članarina TZ Račun grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojemu je sjedište TZ 67 OIB
16. SPOMENIČKA RENTA
Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod Račun grada/općine na području kojeg je renta ubrana 67 OIB
Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora Račun grada/općine na području kojeg je renta ubrana 67 OIB
17. NAKNADA ZA ŠUME
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (od 1. lipnja 2010. 0,0525% na ukupan prihod) 1001005-1700055099 67 OIB - godina na koju se odnosi uplata - 4 znamenke
18. POSEBNI POREZ
Posebni porez na plaće, mirovine, primitke od samostalnih djelatnosti i ostale primitke (4%) za isplate do 31. listopada 2010.) 1001005-1863000160 Državni proračun RH 68 - 1902 - OIB

Komentari

Pošalji

Misao dana

Ionako će vam dati nogu. Zato-pokrećite po svome, kršite pravila.

T. Peters

Newsletter

Copyright Orkis d.o.o. 2016, sva prava pridržana, Powered by Corvus CMS